Vedtægter for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter

§ 1
Navn og hjemsted

Institutionens navn er Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald. Institutionen har hjemsted i Viborg Kommune.

§ 2
Formål

Institutionens formål er at vedligeholde og sikre driften af Hald Hovedgaard som

a) nationalt og internationalt forfatter- og oversættercenter
b) et regionalt samlingssted for litteratur og kultur

Formåls- og funktionsbeskrivelse for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald

ad a)

1. Formålet med centret er:

a) at virke for frembringelsen af kvalitetslitteratur, herunder at stimulere nye litterære talenter
b) at virke for oversættelse af kvalitetslitteratur til og fra dansk, herunder at højne den professi-onelle faglighed hos enhver, der måtte have med oversættelse at gøre.
c) at opdyrke det danske sprog, også i samspil med andre kulturer.

2) Centrets kerneområder er:

a) skønlitteratur, herunder prosa, lyrik, dramatik og børne- og ungdomslitteratur.
b) almenkulturel faglitteratur.

3) Centret skal danne ramme om:

a) stipendiatophold.
b) workshops og kursusaktiviteter for danske forfattere og oversættere.
c) uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter for danske forfattere og oversættere.

4) Centret optager:

a) stipendiater (primært)
b) betalende brugere

5) Den nærmere afgrænsning ligger hos centrets bestyrelse, der afgør (eventuelt ved delegering), hvilke ansøgere der optages.

ad b)
6) Som regionalt samlingssted for litteratur og kultur er det centrets formål:

a) at tilbyde litterære oplevelser med udgangspunkt i kvalitetslitteratur
b) at tilbyde kulturelle oplevelser, som knytter sig til eller tager udgangspunkt i Hald Hoved-gaard

7) Centret skal således både som arrangør, medarrangør og sparringspartner for andre arrangører danne ramme om:

a) litterære festivaler og andre offentlige oplæsningsarrangementer
b) litterære udstillinger, videofremvisninger etc.
c) andre kulturbegivenheder med offentlig adgang

§ 3
Institutionens sammensætning

stk. 1
Institutionen består af en udpeget bestyrelse, der har det overordnede ansvar for Det Danske Forfat-ter- og Oversættercenter Halds funktioner, samt en daglig ledelse, der under ansvar over for bestyrelsen varetager centerets drift.

§ 4
Økonomi og hæftelse

stk. 1
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald tilvejebringer de nødvendige midler til driften af Hald Hovedgaard og gennemførelse af litterære og kulturelle aktiviteter ved tilskud fra offentlige myndigheder (Viborg Kommune og Staten), EU, fonde og foreninger m.v., samt ved indtægter fra anden virksomhed af hovedsagelig litterær og kulturel karakter.

stk. 2

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald er en selvejende institution, således at dens formue ikke individuelt tilhører nogen person eller institution.
Ved opløsning anvendes evt. formue i henhold til § 8.

§ 5
Bestyrelsen

stk. 1
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald ledes af en bestyrelse på 5-6 personer, som er øver-ste myndighed.

stk. 2
Bestyrelsesformanden udpeges direkte af Slots- og Kulturstyrelsen og Viborg Kommune i fælles-skab. Yderligere 1 eller 2 medlemmer udpeges af Viborg Kommune.

De øvrige 3 medlemmer udpeges efter følgende procedure:
Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Dansk Oversætterforbund indstiller hver 2 kandidater. Der stemmes i den afgående bestyrelse om disse tre indstillinger i tre omgange, dog således at repræsentanterne for de indstillende organisationer ikke kan stemme på organisationernes egne kandidater, men stadig har ret til at deltage i mødet. Den af de to kandidater, der opnår flertal i hver enkelt stemmeomgang, bliver ordinært medlem af bestyrelsen. De tre kandidater, der ikke opnår flertal, bliver suppleanter.

Forud for valget af ny bestyrelse ved valgperiodens udløb skal den afgående bestyrelse udarbejde en kort beskrivelse af de kompetencer, som ønskes hos de kommende bestyrelsesmedlemmer. Denne beskrivelse sendes til de udpegende og indstillende organisationer senest 4 uger før indstillingerne skal foreligge.

stk. 3
En repræsentant for Naturstyrelsen Kronjylland og kulturdirektøren i Viborg Kommune er tilforordnet bestyrelsen, begge uden stemmeret.

stk. 4
Valgperioden for hele bestyrelsen er den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.
Suppleanterne har stemmeret ved bestyrelsesmøderne i tilfælde af et ordinært bestyrelsesmedlems forfald. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret, hvis bestyrelsen er fuldtallig. Bestyrelsesformanden modtager for sit arbejde et årligt vederlag, som fastsættes af bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer kan for deres arbejde modtage et vederlag, som godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen og Viborg Kommune.

stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter valget. Bestyrelsen vælger ved afstemning blandt sine medlemmer næstformand.

stk. 6
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-arbejdsudvalg.

stk. 7
Bestyrelsen ansætter en centerleder på normale kontraktlige vilkår og fastsætter dennes kompetence. Til beslutning om ansættelse og afskedigelse af centerlederen kræves, at et flertal af bestyrelsens medlemmer på et lovligt indvarslet møde har stemt herfor.

stk. 8
Bestyrelsen afholder møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 (4) medlemmer kræver det. Dog mindst 3 møder årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 (4) stemme-berettigede bestyrelsesmedlemmer af medlemmerne er til stede. Afstemninger sker ved simpelt fler-tal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsens beslutninger indføres i protokol.

stk. 9
Bestyrelsen kan beslutte at afholde et årligt netværksmøde med deltagelse af lokale og nationale samarbejdspartnere. Dagsorden for et sådant møde fastsættes af bestyrelsen.

§ 6
Regnskab og revision

stk. 1
Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der foranlediger eventuelle revisionsbemærkninger påført regnskabet.

§ 7
Vedtægtsændringer

stk. 1
Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved bestyrelsens beslutning, men skal dog forinden fremlæg-ges til udtalelse for Viborg Byråd.

§ 8
Institutionens opløsning

stk. 1
Institutionens opløsning kan alene besluttes af bestyrelsen, men skal dog forinden fremlægges til udtalelse for Viborg Byråd.
stk. 2
I tilfælde af institutionens opløsning overlades det til bestyrelsen at tage stilling til anvendelse af eventuel formue og andre aktiver inden for institutionens formålsparagraf.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. februar 1975.
Seneste ændret på bestyrelsesmødet den 29. august 2017.