Stillingsbeskrivelse centerleder

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard v. Viborg er en unik litterær og kulturel institution, hvis historie går tilbage til 1975, og som siden 2000 har tilbudt hovedsagelig danske forfattere, oversættere og illustratorer legatophold, været en lokal kultur- og litteraturaktør, og et lille, anderledes kursuscenter. Se mere på http://haldhovedgaard.dk/

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald har således tre overordnede funktioner: Den primære er de litterære refugieophold; derudover skal der arrangeres udadvendte litterære arrangementer og i et vist omfang drives kursusvirksomhed. Centret varetager disse funktioner i et primært dansk perspektiv, men har også til opgave at facilitere international litteraturudveksling og modtage udenlandske refugiegæster.

Centerlederen
Det er centerlederens opgave at programsætte alle tre typer forløb og sikre deres afvikling i det daglige, samt tænke dem ind i et årshjul, der fungerer i huset som helhed.

Centerlederen varetager den daglige ledelse af centret og står for centrets drift under ansvar over for bestyrelsen, jf. vedtægterne https://haldhovedgaard.dk/om-hald-hovedgaard/vedtaegter/, og inden for rammerne af centrets bevillinger.

Det er centerlederens opgave at føre tilsyn med bygningernes løbende vedligehold i samarbejde med Hald Hovedgaards ejer, Naturstyrelsen.

Sidst, men ikke mindst, er det centerlederens opgave løbende at behandle de indkomne ansøgninger om refugieophold på Hald Hovedgaard.

Den øvrige medarbejdergruppe består pr. 1. marts 2024 af en bogholder/sekretær (administrator), en rengøringsassistent samt en handymand til hus og park.

Centrets drift
Centrets drift og daglige ledelse omfatter økonomi, administration, personaleforhold og centrets fysiske rammer, men også tilrettelæggelse eller koordinering af litterære arrangementer og kursusaktiviteter.

Dertil kommer et ansvar for kommunikation mellem centret og dets brugere, mellem centret og bestyrelsen samt de mange lokale institutioner og miljøer, der er i berøring med centret.

Jobbet
Der er tale om en fuldtidsstilling, der kræver bredt sammensatte kompetencer og en evne til at kombinere praktiske og organisatoriske evner med gode menneskekundskaber og forståelse for litterære miljøer og kulturelle dynamikker.

Det er en central rolle for centerlederen på Hald at udøve et personligt værtskab med en nær, daglig tilstedeværelse på centret. I udgangspunktet forventes centerlederen derfor at bo i den tilknyttede tjenestebolig, og der må forventes vekslende arbejdstider uden fast timetal på ugebasis.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst for kommunalt ansatte akademikere. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

I forbindelse med generationsskiftet på Hald Hovedgaard har bestyrelsen udarbejdet en vision for Hald 2024-28.