Vedtægter for

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald (Den Selvejende Institution Hald)

 

§ 1
Navn og hjemsted

Institutionens navn er Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald. Institutionen har hjemsted i Viborg Kommune.

§ 2
Formål

Institutionens formål er at vedligeholde og sikre driften af Hald Hovedgaard som

a) et nationalt og internationalt forfatter- og oversættercenter

b) et regionalt samlingssted for litteratur og kultur

Formåls- og funktionsbeskrivelse for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald

ad a)
1. Formålet med centret er:

a) at virke for frembringelsen af kvalitetslitteratur, herunder at stimulere nye litterære talenter

b) at virke for oversættelse af kvalitetslitteratur til og fra dansk, herunder at højne den professionelle faglighed hos enhver, der måtte have med oversættelse at gøre.

c) at opdyrke det danske sprog, også i samspil med andre kulturer.

2. Centrets kerneområder er:

a) skønlitteratur, herunder prosa, lyrik, dramatik og børne- og ungdomslitteratur.

b) almenkulturel faglitteratur.

3. Centret skal danne ramme om:

a) stipendiatophold.

b) workshops og kursusaktiviteter for danske forfattere og oversættere.

c) uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter for danske forfattere og oversættere.

4. Centret optager:

a) stipendiater (primært)

b) betalende brugere

5. Den nærmere afgrænsning ligger hos centrets bestyrelse, der afgør (eventuelt ved delegering), hvilke ansøgere der optages.

6. Centret er den danske repræsentant i det europæiske netværk af oversættercentre.


ad b)
7. Som regionalt samlingssted for litteratur og kultur er det centrets formål:

a) at tilbyde litterære oplevelser med udgangspunkt i kvalitetslitteratur

b) at tilbyde kulturelle oplevelser, som knytter sig til eller tager udgangspunkt i Hald Hovedgaard

8. Centret skal således både som arrangør, medarrangør og sparringspartner for andre arrangører danne ramme om:

a) litterære festivaler og andre offentlige oplæsningsarrangementer

b) litterære udstillinger, videofremvisninger etc.

c) andre kulturbegivenheder med offentlig adgang

§ 3
Institutionens sammensætning

stk. 1
Institutionen består af en bestyrelse og et repræsentantskab, der tilsammen danner Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald.

 

§ 4
Økonomi og hæftelse

stk. 1
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald tilvejebringer de nødvendige midler til drif-ten af Hald Hovedgaard og gennemførelse af litterære og kulturelle aktiviteter ved tilskud fra offentlige myndigheder (Viborg Kommune og Staten), EU, fonde og foreninger m.v., samt ved indtægter fra kursuscentervirksomhed af hovedsagelig litterær og kulturel karakter.

stk. 2
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald er en selvejende institution, således at dens formue ikke individuelt tilhører nogen person eller institution.

Ved opløsning anvendes evt. formue i henhold til § 10.

§ 5
Bestyrelsen

stk. 1
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald ledes af en bestyrelse på 8 personer, som er øverste myndighed.

stk. 2
Bestyrelsesposterne besættes efter følgende fordeling:

1 medlem udpeges af Arkiv for Ny Litteratur/Arena, Forfatternes Forlag

1 medlem udpeges af Dansk Forfatterforening

1 medlem udpeges af Danske Skønlitterære Forfattere

1 medlem udpeges af Dansk Oversætterforbund (DOF)

1 medlem udpeges af Forlæggerforeningen

1 medlem udpeges fra Viborg Byråds midte

2 medlemmer udpeges af Viborg Byråds kulturudvalg heraf 1 medlem blandt Viborg Kommunes kulturelle foreninger

stk. 3
En repræsentant for Statsskovrideren fra Fussingø Statsskovdistrikt og kulturdirektøren i Viborg Kommune er tilforordnet bestyrelsen, begge uden stemmeret.

stk. 4
Valgperioden for hele bestyrelsen er den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted. Der vælges på samme måde suppleanter for de enkelte medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesformanden modtager – som eneste bestyrelsesmedlem – for sit arbejde et årligt vederlag, som fastsættes af bestyrelsen.

stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter valget. Formand udpeges af Viborg Kommune i samråd med bestyrelsen og Kunststyrelsen. Bestyrelsen vælger ved afstemning blandt sine medlemmer derudover næstformand.

stk. 6
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-arbejdsudvalg.

stk. 7
Bestyrelsen ansætter en daglig leder og fastsætter dennes kompetence. Til beslutning om antagelse og afskedigelse af lederen kræves, at et flertal af bestyrelsens medlemmer på et lovligt indvarslet møde har stemt herfor.

stk. 8
Bestyrelsen afholder møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 4 medlemmer kræver det. Dog mindst 3 møder årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afstemninger sker ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsens beslutninger indføres i protokol.

stk. 9
For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Halds økonomiske forpligtelser.

Bestyrelsen tegner institutionen i forening eller ved formand og et bestyrelsesmedlem. Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald ejer ikke fast ejendom, men bor til leje hos Skov- og Naturstyrelsen.

§ 6
Repræsentantskabet

stk. 1
Repræsentantskabets opgave er at virke konsultativt, vejledende og inspirerende for bestyrelsen, dels samlet, dels ved dets enkelte medlemmer.

Repræsentantskabet har til enhver tid ret til at fremsætte forslag overfor bestyrelsen. Endvidere kan repræsentantskabet udpege repræsentanter til arbejdsgrupper nedsat af bestyrelsen for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald.

På et årligt repræsentantskabsmøde fremlægger bestyrelsen årets aktivitetsplan for repræsen-tantskabet.

stk. 2
Repræsentantskabets består af medlemmer, der repræsenterer hhv. regionale og nationale litte-rære organisationer, samt organisationer med interesse i Hald Hovedgaard og aktiviteterne på Hald Hovedgaard.

Følgende organisationer er ved godkendelsen af vedtægterne for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald repræsenteret med et medlem i repræsentantskabet:

• Center for Børnelitteratur

• Dansk PEN

• Danske Dramatikeres Forbund

• De Litterære Selskaber i Danmark

• Den Danske Boghandlerforening

• Den regionale Biblioteksforening

• Den regionale Dansklærerforening

• Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

• Det Kongelige Bibliotek

• Forfatterskolen

• Kritikerlauget

• Limfjordsegnens Litteratursamvirke

• Sammenslutningen af kulturelle foreninger i Viborg

• Statsbiblioteket

• Viborg Kunstforening

Optagelse i repræsentantskabet sker efter begæring til og vurdering af bestyrelsen. Optagelse sker ved Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Halds årlige repræsentantskabsmøde, og begæring skal fremsendes til bestyrelsen to måneder inden repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabet modtager løbende referater af bestyrelsesmøderne.

 

§ 7
Møder

stk. 1
Den Selvejende Institution Hald afholder ordinært repræsentantskabsmøde een gang årligt inden udgangen af maj måned. Mødet indvarsles skriftligt med mindst 14 dages varsel. På mødet aflægger bestyrelsen beretning om sin virksomhed i det forløbne år samt fremlægger årets revisionsreviderede regnskab.

stk. 2
Ekstraordinære møder indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 3 repræsentantskabsmedlemmer fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen, vedlagt de forslag, der ønskes behandlet.

 

§ 8
Regnskab og revision

stk. 1
Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revisionsafdeling, der foranlediger eventuelle revisionsbemærkninger påført regnskabet.

 

§ 9
Vedtægtsændringer

stk. 1
Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved bestyrelsens beslutning, men skal dog forinden fremlægges til udtalelse for Viborg Byråd.

§ 10
Institutionens opløsning

stk. 1
Institutionens opløsning kan alene besluttes af bestyrelsen, men skal dog forinden fremlægges til udtalelse for Viborg Byråd.

 

stk. 2
I tilfælde af institutionens opløsning overlades det til bestyrelsen at tage stilling til anvendelse af eventuel formue og andre aktiver inden for institutionens formålsparagraf.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. februar 1975 og ændret på repræsentantskabsmøder den 10. november og 12. december 1977, på repræsentantskabsmødet og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 15. maj 1995, bestyrelsesmødet den 10. maj 1996 og forelagt repræsentantskabsmødet den 10. maj 1996. Desuden ændret på bestyrelsesmødet den 26. maj 1998 og forelagt repræsentantskabet den 26. maj 1998.

Ændret på bestyrelsesmødet den 3. maj 2001 og forelagt repræsentantskabet den 3. maj 2001.

Ændret på bestyrelsesmødet den 31. maj 2005.

Ændret på bestyrelsesmødet den 30. november 2006